De Cinnamon Burmees / The Cinnamon Burmese

Voor ons kwam de Cinnamon Burmees geheel toevallig in ons leven. Na de dood van Kitty waren we op zoek naar een andere kat, en dat moest een Burmees worden volgens manlief en dochter die op internet de diverse kattenrassen hadden bekeken. Aangezien we al jaren bekend waren met een zeer aanhankelijke Siamees, en we dit juist in een kat zo op prijs stelden, was het niet moeilijk om de keuze op een Burmees te laten vallen. Via internet kwamen we in aanraking met cattery van Gulonck die een nestje Burmezen had liggen, een afspraak was zo gemaakt voor een bezoekje. In dat nestje was nog 1 poesje beschikbaar: een Cinnamon. We waren meteen verkocht voor het aandoenlijke lichte kitten. We gaven haar de naam Shivaya. Het bleek dat de moeder van Shivaya: Buzaimi, een uitzetpoes was bij Cattery van Gulonck. Shivaya kreeg een stamboom via Cattery van d'Ekster. We besloten al vrij snel dat we nu wel onze (lees mijn) fokplannen gingen waarmaken, en ik ging op zoek naar wat ik allemaal moest doen om dit te verwezelijken. In het begin hadden we eigenlijk helemaal niet door dat Shivaya "bijzonder" was. In die zin, dat haar kleur niet erkend was door iedereen en dat sommige fokkers niets met een Cinnamon te maken willen hebben. Hier kwamen we echter al vrij snel achter: we gingen voor onze eerste show naar een FIFE show, en daar was en is nog steeds de Cinnamon niet erkend. Shivaya kreeg geen papiertje, alleen een keurrapport. Hierop heb ik daarna alle FIFE shows omzeild en ben naar de onafhankelijke gegaan waar Cinnamon wel erkend was. Na deze "blunder" ging ik toch eens verder op zoek naar Cinnamon Burmees en kwam er al vrij snel achter dat niet iedereen met die kleur fokt.

The Cinnamon Burmese got into our lives on a occasional event. After our Siamese Kitty died we start looking for another cat, and my husband and daughter said it should be a Burmese when they consulted internet for the different cat breeds. Because we were used to a very affectionate Siamese, and that was something we liked about a cat, it was not hard to chose a Burmese. Tru internet we found cattery van Gulonck who had a litter of Burmese and we made an appointment. There was only one female available: a Cinnamon. We immidiatly loved the licht kitten. We gave her the name Shivaya. The mother of Shivaya: Buzaimi, was not yet property of Cattery van Gulonck. Shivaya got her pedigree from Cattery van d'Ekster. We decided to start breeding and I start looking what I had to do to accomplish that. We didn't know Shivaya was "special". Meaning that her color had no recognition by everyone and that some breeders don't want to have Cinnamon in their lines. We found out very quicly though: our first show was a FIFE show, and there is no recognition of Cinnamon with them. Shivaya got a paper, but not an official one. After that we didn't go to any other FIFE show anymore and only went to the independent ones where they have a recognition of the Cinnamon. After this "mistake" I started searching for Cinnamon Burmese and found out not everyone breeds that color.

De grondleggers van Cinnamon Burmees in Nederland / The founders of the Cinnamon Burmese in Holland

Ik ging dus op zoek op internet en starte bij Cattery van d'Ekster van Dien de Kok. Aangezien Shivaya van die cattery afkomstig was. En op die site stuite ik op Cattery Kallistra van Margaret Henderson. Beide Catteries hebben samengewerkt en zijn de grondleggers van de Cinnamon Burmees in Nederland. Margaret heeft op haar site haar eeste pogingen voor het tot stand komen van de Cinnamon Burmees in het engels beschreven. Deze eerste pogingen starten in 1978 en 1985 met Abessijnen. Deze waren helaas niet succesvol. Maar aangezien ik een Cinnamon heb, is het haar en Dien later toch gelukt. Van deze succesvolle derde poging heeft Margaret een stukje geschreven wat terug te vinden is op een pagina van de Neocat Burmezenclub. Deze derde poging startte in 1989 en had tot gevolg de eerste Cinnamon Burmezen in 1993 en de eerste Fawn in 1998.

I started looking on internet and started with Cattery van d'Ekster from Mrs Dien de Kok. Because Shivaya had a pedigree from that cattery. On that site I found Cattery Kallistra from Mrs Margaret Henderson. Both catteries have been working together and are the founders of the Cinnamon Burmese in Holland. On the site of Margaret she has put the first attempts to breed the Cinnamon (in English). These first attempts started in 1978 and 1985 with Abyssinians. Unfortunatly this was not succesfull. But I have a Cinnamon, so she and Dien must have been succesfull later one. More about this third succesfull try you can find on the page of Neocat Burmese Club and is writen by Margaret. This third try started in 1989 and had the first succesfull Cinnamon in 1993 and the first Fawn in 1998.

De derde succesvolle poging / The third succesfull attempt

Om te onderzoeken hoe deze derde wel succesvolle poging tot stand is gekomen kun je een handige site vinden op internet: de Database Burmese. Ik ben gewoon gestart met Shivaya en dan werk je terug uit tot je bij de eerste outcross komt.
Om het Cinnamon gen in de Burmees te krijgen is gebruik gemaakt van twee Oosters Korthaar: Cinnamon kater Ch Antiquity Troopingcolour en Fawn poes Mistery Godiva. Deze twee werden gebruikt voor een kruising met Burmees poes Ch Pandora van Irrawaddy en Burmees kater GIC Elath van d'Ekster.
Uit deze combinaties werd in 1989 uit ieder nest een zwarte poes aangehouden: Toestari van Irrawaddy en El Chiridah Pluisje's Petrouschka
Deze poezen werden weer gekruisd met Chocolate Burmees Ch Arax van d'Ekster en hadden daarvan in 1991 ieder een nestje. Toestari kreeg in 1992 ook nog een nestje van Lilac Burmees Ramses Koh I Baba. Uit deze drie nesten werden verschillende Chocolate en Lilac kittens aangehouden voor de verdere fok: Albenez van d'Ekster, Albinoni van d'Ekster, Kallistra Amazonia, Kallistra Innuendo, Kallistra Kozmik, IC Kallistra Fortuna, Kallistra Ocarina en Kallistra Orinoco.
Op 29 mei 1993 kon de samenwerking tussen Cattery Kallistra en Cattery van d'Ekster met een succes worden gevierd: er werden twee Cinnamon Burmezen geboren bij Cattery van d'Ekster uit de combinatie kater Kallistra Orinoco en poes Albinoni van d'Ekster: IC Bunny van d'Ekster en Ch Burdie van d'Ekster. Bij Cattery Kallistra werd op 4 juni 1993 een Cinnamon kater geboren Ch Kallistra Glenfiddich uit de combinatie met kater Kallistra Kozmik en poes Kallistra Ocarina. De Cinnamon Burmees in Nederland was een feit.
Om de eerste Fawn Burmees te krijgen heeft men daarna nog een aantal kruisingen nodig gehad: Ch Kallistra Glenfiddich paarde met Falyu's Imara en de uit deze combinatie geboren Chocolate Burmees GIC Kallistra Toblerone zou de vader worden van de eerste Fawn: Kallistra Inarna geboren op 25 januari 1998. Voor de lijn van moeder werd gebruik gemaakt van Kallistra Ocarina die een nestje kreeg van Armatau van d'Ekster (een zoon van Albenez van d'Ekster x Kallistra Amazonia) De daaruit geboren poes Kallistra Dame Blanche werd weer gekruisd met kater GIC Rapid Dodger of Indra en hun dochter Blauw Burmees Kallistra Cacharel werd de moeder van Inarna. Wederom een succes.

To found out more about the third succesfull attempt there is a usefull site on internet: the Database Burmese. I just started with Shivaya and worked back untill I found the first outcross.
To introduce the Cinnamon gene into the Burmese they used two Oriental Shorthair: Cinnamon male Ch Antiquity Troopingcolour en Fawn female Mistery Godiva. These two have been used to breed with Burmese female Ch Pandora van Irrawaddy and Burmese male GIC Elath van d'Ekster.
From this combinations they kept a female black cat from each litter in 1989: Toestari van Irrawaddy and El Chiridah Pluisje's Petrouschka
These cats have been mated with Chocolate Burmese Ch Arax van d'Ekster and both had a litter from him in 1991. Toestari also got a litter in 1992 from Lilac Burmese Ramses Koh I Baba. From this three litters several Chocolate and Lilac kittens have been kept for further breeding: Albenez van d'Ekster, Albinoni van d'Ekster, Kallistra Amazonia, Kallistra Innuendo, Kallistra Kozmik, IC Kallistra Fortuna, Kallistra Ocarina en Kallistra Orinoco.
On May the 29th of 1993 the cooperation between Cattery Kallistra and Cattery van d'Ekster could be celebrated with a great succes: two Cinnamon Burmese were born at Cattery van d'Ekster from the combination male Kallistra Orinoco and female Albinoni van d'Ekster: IC Bunny van d'Ekster and Ch Burdie van d'Ekster. At Cattery Kallistra was born a Cinnamon male Ch Kallistra Glenfiddich on June the 4th of 1993 from the combination male Kallistra Kozmik and female Kallistra Ocarina. The Cinnamon Burmese in Holland was a fact.
To breed the first Fawn Burmese there were several matings needed: Ch Kallistra Glenfiddich mated with Falyu's Imara and the male Chocolate Burmese GIC Kallistra Toblerone from this combination would become the father of the first Fawn: Kallistra Inarna, who was born on January 25th of 1998. For the line from the mother of Inara they bred Kallistra Ocarina with Armatau van d'Ekster (who was a son of Albenez van d'Ekster x Kallistra Amazonia) The female Kallistra Dame Blanche from that litter got mated with male GIC Rapid Dodger of Indra and the daughter of those two: Blue Burmese Kallistra Cacharel became the mother of Inarna. Again a new succes.

De voorouders van mijn Cinnamon katten / The ancestors of my Cinnamon cats

Op het moment van de geboorte van de eerste Cinnamons zit je in de derde generatie na de outcross met de beide Oosters Korthaar. Shivaya zit vanuit moeders kant in de zesde generatie : Kallistra Amazonia -> Ambika van d'Ekster -> Bika van d'Ekster -> Buzaimi van d'Ekster.
En Kallistra Kozmik -> Ch Kallistra Glenfiddich -> GIC Kallistra Toblerone -> Buzaimi van d'Ekster.
Vanuit vaders kant zit ze in de zevende generatie: Kallistra Kozmik -> Ch Kallistra Glenfiddich -> Ch Kallistra Toblerone -> Kallistra Niniane -> GIC Kallistra Duke Leto.
En Kallistra Ocarina -> Kallistra Dame Blanche -> Kallistra Krizia -> Kallistra Niniane -> GIC Kallistra Duke Leto.
Cinnamondragende Dawün is de zevende generatie, Êni'ta (Eefje) is de achtste generatie die Cinnamon draagt en haar Cinnamon dochter Galilahi is al weer de negende generatie na die outcross.

After the birth of the first Cinnamons you can count third generations from the outcross with the two Oriental Shorthair. Shivaya is from mothers side the sixth generation: Kallistra Amazonia -> Ambika van d'Ekster -> Bika van d'Ekster -> Buzaimi van d'Ekster.
And Kallistra Kozmik -> Ch Kallistra Glenfiddich -> GIC Kallistra Toblerone -> Buzaimi van d'Ekster.
From fathers side she's the seventh generation: Kallistra Kozmik -> Ch Kallistra Glenfiddich -> Ch Kallistra Toblerone -> Kallistra Niniane -> GIC Kallistra Duke Leto.
And Kallistra Ocarina -> Kallistra Dame Blanche -> Kallistra Krizia -> Kallistra Niniane -> GIC Kallistra Duke Leto.
Cinnamon carrier Dawün is the seventh generation, Êni'ta (Eva/Eefje) is eighth generation who carries Cinnamon and her Cinnamon daugther Galilahi is already ninth generation after that first outcross.

Het Cinnamon fokprogramma in Nieuw Zeeland / The Cinnamon breeding program in New Zealand

In Nieuw Zeeland is in 1994 een nieuw fokprogramma opgezet door Rod Hitchmough van Cattery Rafoej voor Cinnamon en Fawn Burmezen. Diverse catterys zoals onder andere Cattery Arsenios, Cattery Zanyminx en Cattery Lessentine zijn daar betrokken geweest in het fokprogamma en het resultaat was de eerste Cinnamon in 2001 in Nieuw Zeeland: CH Arsenios Cinnamon Dream Boy. Hievan is een Engelstalig document geschreven wat te vinden is op de site van Cattery Arsenios.

In New Zealand Rod Hitchmough from Cattery Rafoej started a new breeding program in 1994 for Cinnamon and Fawn Burmese. Several catterys were involved in the breeding program such as: Cattery Arsenios, Cattery Zanyminx and Cattery Lessentine. The result was a first Cinnamon in New Zealand in 2001: CH Arsenios Cinnamon Dream Boy. There is a English document about the breeding program, this can be found on the website of Cattery Arsenios.

De toekomst van de Cinnamon Burmees / The future of the Cinnamon Burmese

Het is moeilijk te voorspellen hoe de toekomst er voor de Cinnamon Burmees uitziet. Op dit moment (december 2010) is de Cinnamon Burmees geaccepteerd bij de onafhankelijke verenigingen maar niet bij de FIFE. Ook zijn er Burmezen fokkers die geen Cinnamon in hun lijn willen. Toch denk ik dat de Cinnamon Burmees meer populariteit zal krijgen, omdat ik merk dat kopers de kleur Cinnamon en Fawn erg mooi vinden.
Als je wederom de Burmese Database raadpleegt vind je 30 Nederlandse Cinnamon en 5 Fawn Burmezen geregistreerd. Aangezien dit een vrijwillige database is, waar je zelf je Burmezen kunt aanmelden, kan het zijn dat dit niet het exacte aantal is. Van de Nederlandse Cinnamonlijn zitten er nu bij fokkers in Italië en Frankrijk, waarbij begin 2011 weer kittens naar die landen gaan en ook naar Duitsland. Van de lijn uit Nieuw Zeeland zitten er bij fokkers in Engeland en Duitsland. Dit verteld ons dat er zeker ook vanuit andere landen bij fokkers interese in in de Cinnamon Burmees.

It is difficult to tell the future for the Cinnamon Burmese. At this moment (December 2010) the Cinnamon Burmese is accepted at independent Cat Clubs but not at FIFE. There are also Burmese breeders who don't want to mix the Cinnamon in their lines. Still I think the Cinnamon Burmese will get more popular, because I notice buyers are fond of the licht colored Cinnamon and Fawn Burmese.
When you consult the Burmese Database you will notice there are 30 Dutch Cinnamon Burmese and 5 Fawn Burmese. This database is a voluntary one, you have to put in your Burmese yourself, so it is possible this is not the correct number. From the Dutch Cinnamon line there are kittens with breeders in Italië and France, and starting 2011 again kittens have been sold to this countries and also to Germany. From the New Zealand line there are kittens at breeders in England and Germany. This tells us that breeders from other countries also have an interest in the Cinnamon Burmese.

Geraadpleegde sites / Consulted sites

Cattery van d'Ekster
Cattery Kallistra
Database Burmese
Cattery Arsenios

Burmese
Thai